Par mumsold

„Sporta servisa centrs” (SSC) ir Jelgavas pašvaldības iestāde, kuras darbībā ietilpst Jelgavas sporta dzīves koordinēšana pilsētā.

„Sporta servisa centrs” darbība:

  • Sporta pasākumu un sacensību organizācija;
  • Pašvaldības sporta iestāžu, pilsētā darbojošos sporta klubu un apvienību darbības koordinācija;
  • Pašvaldības sporta bāzu apsaimniekošana un investīciju piesaiste to attīstīšanā un paplašināšanā.

„Sporta servisa centrs” funkcijas:

  • Nodrošināt un attīstīt Jelgavas apstākļiem, sporta tradīcijām un iedzīvotāju pieprasījumam atbilstošu sporta organizāciju. Nodrošināt iedzīvotāju, īpaši jaunatnes, fiziskās attīstības iespēju piedāvājumu, racionālu brīvā laika izmantošanu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu.
  • Sniegt iespēju sportistiem pilnveidot sporta meistarību. Iesaistīt sporta pasākumus iespējami plašas iedzīvotāju grupas.
  • Realizēt sporta organizatoriskā un metodiskā centra funkcijas. Organizēt pašvaldības budžeta dotāciju sadali un efektīvu līdzekļu izlietojumu sporta mērķiem.
  • Sniegt palīdzību sporta klubiem, mācību iestādēm, sporta skolām un citām valstiskām vai nevalstiskām sporta organizācijām sporta pasākumu organizācijā un sporta bāzu uzturēšanā.
  • Meklēt un piesaistīt publisko un privāto fondu investīcijas sporta pasākumu atbalstam un sporta bāzu uzturēšanai un attīstībai.